Semalt hünärmeni: Zyýanly programma üpjünçiligiňizi biliň

Kompýuter ulanyjylary, meseläniň içerde ösendigine ýa-da daşarky çeşmelerden gelip çykýandygyna garamazdan, elmydama kompýutere täsir edýän meseleler bilen iş salyşmaly bolýarlar. Ulanyjylaryň gündelik çözmeli esasy aladalarynyň biri, kompýuterleriniň zyýanly programma ýokançlygy bilen baglanyşykly howpsuzlygy. Hiç bir ulanyjy öz kompýuteriniň wirus ýokaşyp biljekdigini görkezýän görnüşde hereket etmek islemeýär. Ulgamyň haýal işlemegi ýa-da ulgamyň yzygiderli doňmagy ýaly alamatlar, zyýanly programma üpjünçiliginiň kompýutere girendigi hakda pikir edýär we bu hakykatdanam uly alada.

Kompýuteriň hereket etmeginde iň köp ýaýran şübheli wirus, ýöne käwagt zyýanly programma üpjünçiligi, içaly programma üpjünçiligi ýa-da mahabat programma üpjünçiligi. Bu zatlaryň kompýuteriňize girmeginden gorkmazlyk üçin , “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Lisa Mitçel aşakdaky howpsuzlyk çärelerini göz öňünde tutmagy teklip edýär:

Antiwirus ýa-da anti-zyýanly programma üpjünçiligi gurmak

Kompýuter ulgamlaryny satyjylar we beýleki IT hyzmatlaryny üpjün edijiler, kompýuterde her dürli internet howpsuzlygynyň öňüni almak üçin anti-mahabat programma üpjünçiligi, içaly programma üpjünçiligi we beýleki gurallar bilen antiwirus hödürleýärler. Zyýanly programma üpjünçiliginiň üsti bilen howpsuzlygy ýerine ýetirmek, bütinleý kompýuteriň eýesiniň jogapkärçiligidir, ýöne habar berilmedik ulanyjylar muny bilmeýärler. Hatda zyýanly programma üpjünçiligini goramak programma üpjünçiligini kompýuteriň tizligine we işleýşine täsir edýändigini aýdyp aýyrjaklaram bar. Kompýuteriňiziň uzak wagtlap hyzmat etmegini isleseňiz, bu ýalňyşlygy edip bilmersiňiz. Kompýuteriňiziň işleýşi peselýän bolsa, antiwirus programmalary ýaly möhüm programmalary aýyrmakdan has köp RAM goşsaňyz gowy bolar.

Kompýuter programma üpjünçiligini täzeläp durmak

Bu, köp adamyň köplenç ýatdan çykarýan internet howpsuzlygynyň başga bir tarapy. Kompýuterde gurnalan ähli programma üpjünçiliginiň elmydama täzelenmegi möhümdir. IT iň çalt ösýän pudakdyr we şonuň üçin gün-günden täze ösüşler (gowy we erbet) ýüze çykýar. Programma üpjünçileri önümlerini gowulandyrmagyň ýollaryny gözlemek bilen meşgul bolansoň, zyýanly programma üpjünçiligini döredijiler we günäkärler zyýanly programma üpjünçiligini ýaýratmak üçin elmydama ulgamlarda we programmalarda boşluk gözleýärler. Bagtymyza, bäsdeşlige ukyply programma üpjünçileri ähli aýlaw deşikleriniň ýapykdygyna göz ýetirmek üçin öz ulgamlaryna yzygiderli täzelenmeler we ýamalar öndürýärler. Şonuň üçin täzelenmeleri we ýamalary çykan badyna ulanmaly bolarsyňyz, sebäbi olar kompýuteriňizi has ygtybarly saklamak üçin niýetlenendir.

Kompýuteriň yzygiderli gözden geçirilmegi

Zyýanly programma üpjünçiliginiň köpüsi belli bir tertip boýunça yzygiderli skanerlemek üçin niýetlenendir, ýöne käwagt kompýuter ulanyjy bu sazlamalary üýtgedip biler. Dymmaklyk sazlamalary saklamak, ýüze çykarylan zyýanly programma üpjünçiliginiň kompýutere girmezden ozal ýok edilmegini üpjün etmek üçin yzygiderli awtomatiki gözden geçirmäge mümkinçilik berýär. Awtomatiki skanerler üçin bellenen ýygylygy kanagatlanarly däl ýaly duýsaňyz, kompýuteriň arassa we howpsuzdygyna göz ýetirmek üçin islän wagtyňyz el bilen wirus skanerini geçirip bilersiňiz.

Toruňyzy goramak

Zyýanly programma üpjünçiligi tora birikdirilen kompýuterlere ýaýradylyp bilner. Diýmek, Wi-Fi ýaly ýönekeý usullar we bir kompýuter ýokaşan hem bolsa, tora birikdirilen 10 sany kompýuter toruňyz bar bolsa, beýleki 9 kompýuteriň hemmesine aňsatlyk bilen ýokaşyp biler. Kompýuter torlaryny ygtybarly saklamak, tora birugsat girilmegini gözegçilikde saklamak üçin güýçli tanamak çärelerini girizmegi talap edýär.

Kompýuter internete birikdirilse, zyýanly programma üpjünçiliginiň kompýutere girmeginiň çäksiz mümkinçilikleri bar. Aboveöne ýokardaky usullar, dogry ulanylsa, zyýanly programma üpjünçiliginiň ýokaşmagyna we kompýuteriň, faýllaryň we ulanyjynyň dürli kiber jenaýatlaryndan goranmagyna ep-esli kömek edip biler.

mass gmail