Semalt: Web gözlemek we maglumatlary gazmagyň arasyndaky tapawut. Maglumatlary gazyp almak we web gözlemek üçin iň oňat 2 gural

Maglumatlary gazyp almak, dürli maşyn öwrenmek tehnologiýalaryny öz içine alýan maglumatlar bazalarynda nagyşlary ýüze çykarmakdyr. Bu usulda maglumatlar dürli formatlarda alynýar we dürli maksat bilen ulanylýar. Maglumat gazmagyň maksady, islenýän web sahypalaryndan maglumat almak we mundan beýläk ulanmak üçin düşnükli gurluşlara öwürmek. Bu usulyň dürli taraplary bar, meselem, öňünden işlemek, gözden geçirmek, çylşyrymlylygy göz öňünde tutmak, gyzyklylyk ölçegleri we maglumatlary dolandyrmak.

Web gözlemek, islenýän web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak prosesi. Maglumatlary çykarmak we web ýygnamak hökmünde hem bellidir. Gaplamak gurallary we programma üpjünçiligi giperteksti geçirmek protokoly bilen Bütindünýä Kerebine girýär, peýdaly maglumatlary ýygnaň we talaplaryňyza görä çykaryň. Maglumat merkezi maglumatlar bazasynda saklanýar ýa-da mundan beýläk ulanmak üçin gaty diskiňize göçürilýär.

Maglumatlary ulanmak:

Maglumatlary gazyp almak we web gözlemegiň arasyndaky esasy tapawutlaryň biri, bu usullaryň gündelik durmuşda nähili ulanylmagy we ulanylmagydyr. Mysal üçin, dürli web sahypalarynyň biri-biri bilen baglanyşygyny görmek üçin maglumat gazmak ulanylýar. Uber we Careem, gezelençleri üçin ETA-lary hasaplamak we takyk netijeleri bermek üçin maşyn öwreniş tehnologiýasyny ulanýarlar. Web gözlemek, maliýe we akademiki gözlegler ýaly dürli maksatlar üçin ulanylýar. Bir kompaniýa ýa-da kärhana, bu usullary bäsdeşleri barada maglumat ýygnamak we satuwlaryny ýokarlandyrmak üçin ulanyp biler. Mundan başga-da, internetde öňdebaryjy gazanmakda we köp sanly müşderini nyşana almakda möhüm rol oýnaýarlar.

Bu usullaryň esaslary:

Web döwmek we maglumatlary gazyp almak birmeňzeş esasdan alynýar, ýöne bu usullar durmuşyň dürli ugurlarynda ulanylýar. Mysal üçin, maglumat gazyp almak bar bolan web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak we ony okalýan we ulaldylan görnüşe öwürmek üçin ulanylýar. Şeýle-de bolsa, web faýllary PDF faýllaryndan, HTML resminamalaryndan we dinamiki saýtlardan web mazmuny we maglumatlary çykarmak üçin ulanylýar. Marketing, mahabat we markalarymyzy we sosial mediany mahabatlandyrmak üçin bu usullary ulanyp bileris, önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrmak üçin iň amatly ýerdir. Birnäçe minutda 15 000-e çenli öňdebaryjy gazanyp bileris.

Web sahypalarynda köp maglumatlar bar we maglumatlary diňe Import.io we Kimono Labs ýaly ygtybarly gurallar bilen gyryp bolýar.

1. Import.io:

Iň oňat mazmun gazmak ýa-da web gözlemek programmalarynyň biridir. Import.io şu wagta çenli alty milliona çenli web sahypasyny ýok edýändigini öňe sürdi we bu san günsaýyn artýar. Bu gural bilen dürli saýtlardan peýdaly maglumatlary ýygnap, islenýän görnüşde gyryp, göni gaty disklerimize göçürip alyp bileris. Amazon we Google ýaly kompaniýalar her gün köp sanly web sahypasyny çykarmak üçin Import.io-dan peýdalanýarlar.

2. Kimono laboratoriýasy:

“Kimono Labs” başga bir ygtybarly maglumatlary gazyp almak we web gözlemek programmasydyr. Bu programma üpjünçiligi ulanyjy üçin amatly interfeýs bolup, maglumatlaryňyzy CSV we JSON görnüşlerine öwürýär. Şeýle hem bu hyzmat bilen PDF faýllaryny we HTML resminamalaryny gyryp bilersiňiz. Maşyn öwrenmek tehnologiýasy Kimonony kärhanalar we programmistler üçin ajaýyp saýlamaga öwürýär.